Vol 8, No 1 (2022)

JURNAL ILMU MANAJEMEN

DOI: https://doi.org/10.31328/jim.v8i1

Table of Contents

Articles

Adi Santoso, NASHARUDDIN MAS, GUNARIANTO GUNARIANTO
PDF
Hal. 1-10
Andika Ralunan, RAHAYU PUJI SUCI, GUNARIANTO GUNARIANTO
PDF
Hal. 11-26
Dimas Candrananta, ARIEF PURWANTO
PDF
Hal. 27-39
Diyah Wahyuni, ARIEF PURWANTO
PDF
Hal. 40-48
Hakiki Hakiki
PDF
Hal. 49-66
Mochammad Risky, RAHAYU PUJI SUCI, NASHARUDDIN MAS
PDF
Hal. 67-84
M. Rizki Satria Hutama, RAHAYU PUJI SUCI, GUNARIANTO GUNARIANTO
PDF
Hal. 85-96